دکل ICB

دکل های ICB با فنداسیون ورقه ای پیش ساخته

این نوع دکل که سرعت نصب آن بسیار بالاست و میتوان در نصف روز یک سایت کامل را با آن احداث نمود، قابلیت جمع آوری و انتقال به مکانهای دیگر را نیز دارد. فنس هم بصورت پیش ساخته برای این دکل ها عرضه میگردد. 

Height Wind Speed Effective Plate Area ردیف
24-36 m 110 Km/h 8 sqm 1
24-36 m 130 Km/h 8 sqm 2
24-36 m 110 Km/h 12 sqm 3
24-36 m 130 Km/h 12 sqm 4
24-36 m  130 Km/h 16 sqm 5
Top