گارد ضد سرقت رکهای مخابراتی

انواع گاردهای ضدسرقت رکهای مخابراتی

شامل:

گارد مینی رک دو طبقه ( APM )نیان

گارد مینی رک دو طبقه (APM)هواوی

گارد رک مینی شلتر

گاردرکهای مینی راک یک طبقه

استفاده شده در سایتهای رایتل

Top