دکل وال ساپورت ۱۲ متری

بدون نیاز به بتن ریزی
سطح مقطع مثلثی ۵۵ سانت
قابلیت نصب آنتن ۲ اپراتور
نصب سریع (حدود ۵ ساعت)
قابلیت نصب بر روی ساختمانهای اسکلت بتنی و فلزی 
Top