دکل وال ساپورت ۹ متری

دکل وال ساپورت 9 متری:

Roof Top Tower

Height:9m

Building Height:18

EPA:4m 2

Wind Speed:130 Km/hr

بدون نیاز به بتن ریزی

سطح مقطع مثلثی 55 سانتیمتری

قابلیت نصب آنتن 2 اپراتور

نصب سریع (حدود 5 ساعت)

قابلیت نصب بر روی ساختمانهای اسکلت بتنی و فلزی

Top