Double Split Support

این براکت دکل های با لگ لوله ای را با سایز بین 75 تا 150 mm و همچنین لوله مانتینگ بین 45 الی 60 mm را جهت نصب پشتیبانی می نماید

Top